Cơ cấu tổ chức nhà trường gồm có:

1. Ban giám hiệu:

Hiệu trưởng: Phạm Thị Xoan

Phó hiệu trưởng: Đỗ Thị Nam

Phó hiệu trưởng: Đỗ Thị Hà

2. Các tổ chuyên môn:

+ Tổ 5 tuổi

Tổ trưởng: Trần Thị Thu Hằng

Tổ phó: Đỗ Thị Nhị

+ Tổ 4 tuổi:

Tổ trưởng: Phạm Thị Loan

Tổ phó: Đỗ Thị Thanh Nga

+ Tổ 3 tuổi:

Tổ trưởng: Cao Thị Trâm

Tổ phó: Cao Thị Duyên

+ Tổ nhà trẻ:

Tổ trưởng:

Tổ phó: 

+ Tổ Hành chính và nuôi dưỡng

Tổ trưởng: 

Tổ phó: 

3. Chi bộ Đảng

Bí thư: Phạm Thị Xoan

Phó bí thư: Đỗ Thị Hà

4. Công đoàn:

Chủ tịch công đoàn: Cao Thị Đượm

Phó chủ tịch công đoàn: Vũ Thị Tốt

5. Nữ công:

Trưởng Ban nữ công: Cao Thị Lụa

6. Chi đoàn:

Bí thư: Đỗ Thị Nhị

Phó bí thư: Trần Thị Thu Hằng